โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการประดิษฐ์ขวดดักจับแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันชนะ รุ่งนิยม

  • อสมาภรณ์ สมัครพันธ์

  • อิสรัศมิ์ จิตตคาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การประดิษฐ์

  • กำจัด แมลงวัน

  • ขวด ดักจับแมลงวัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ประดิษฐ์ขวดดักจับแมลงวันเพื่อนำไปดักจับแลงวันตามร้านและสถานที่ต่างๆ ช่วยลดอัตราการเน่าเสียของอาหารและเพื่อสุขลักษณะที่ดีของมนุษย์โดยมีวิธีการประดิษฐ์ 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาตำแหน่งของแมลงวันคือ ด้านบน ตรงกลาง และด้านล่าง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแมลงวันเข้าตำแหน่งตรงกลางมากที่สุด ส่วนตำแหน่งบนและล่างมีจำนวนการเข้าของแมลงวันเท่า ๆ กัน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเรื่องสีของขวดดักจับแมลงวัน จากสีดำ สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง และสีใส ซึ่งจากผลการทดลอง สีเหลืองมีการเข้าของแมลงวันมากสุด รองมาคือสีใส สีน้ำเงินและแดงมีปริมาณใกล้เคียงกัน ส่วนสีดำแมลงวันเข้าน้อยมาก