โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม organophosphate ต่ออัตราการรอดตายและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในตัวอ่อนกบนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภา ธัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • organophosphateสารละลาย

  • กบารเจริญเติบโต

  • ศัตรูพืชกำจัด

  • สารเคมี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จำนวนประชากรกบนั้นสามารถใช้เป็นตัววัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้ จึงทำการศึกษาผลกระทบของสารเคมีกลุ่ม organophosphate ต่ออัตราการรอดตายและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในตัวอ่อนกบนา ซึ่งกบเป็นสัตว์ที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ดังนั้นในการทดลองจึงเลือกกบเป็นสัตว์ทดลอง โดยให้ตัวอ่อนอายุ 14 วัน ได้รับสารละลาย organophosphate ความเข้มข้น 0.25, 2.50 และ 25.0 ppb เป็นเวลา 40 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารละลาย organophosphate แล้วติดตามผลดังนี้ การมีชีวิตรอด สัดส่วนความยาวลำตัวต่อความยาวหาง การงอกของรยางค์ พบว่าสารละลาย organophosphate มีผลชะลอการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวอ่อน และสารละลาย organophosphate ความเข้มข้นเพียง 25.0 ก็ทำให้ตัวอ่อนกบนาตายหมดภายใน 11 วัน