โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการติดยอดมะนาวในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รสวัลค์ ศรีจุไร

  • สุทธินี แก้วสุวรรณ

  • อโณทัย นิติพน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรีศิลป์ สุขานุศาสน์

  • อริยา สาตรพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจิตรลดา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p69

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพาะเมล็ดของมะนาวแป้นในสภาพปลอดเชื้อ บนอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS ที่ไม่ใส่สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช เมล็ดมีอัตราการงอก 86.7 เปอร์เซ็นต์ ได้จำนวนต้นกล้าเฉลี่ยต่อเมล็ดเท่ากับ 2.85 ส่วนเมล็ดของส้มโอที่เพาะในสภาพเดียวกันมีอัตราการงอก 93.33 เปอร์เซ็นต์ ได้จำนวนต้นกล้าเฉลี่ยต่อเมล็ดเท่ากับ 1.00 นำยอดอ่อนของมะนาวมาตัดให้มีความยาวประมาณ 0.5 ซม. และเฉือนปลายให้เป็นรูปลิ่มเสียบนต้นตอส้มโอ จากนั้นนำไปเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่มีน้ำตาลซูโครส 75 กรัม/ลิตร พบว่าติดยอดได้สำเร็จ 60 เปอร์เซ็นต์สามารถย้ายออกปลูกลงดินโดยมีอัตราการรอดชีวิต 80 เปอร์เซ็นต์ ต้นมะนาวที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ปราศจากโรคติดต่อของส้ม มีระบบรากแก้วของส้มช่วยพยุงลำต้นและหาอาหาร ใช้เป็นต้นพันธุ์ในการขยายพันธุ์มะนาวแป้นได้