โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของรังสีแกมมาที่มีต่อการกลายพันธุ์ของกำมะหยี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาศศิริ ธนพัชรศิริ

  • ดิษยา มีเพียร

  • โชตินิจ เลิศพาณิชย์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนา วิชญาณรัตน์

  • อริยา สาตรพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจิตรลดา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นกำมะหยี่

  • รังสีแกมมา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับผลของรังสีแกมมาที่มีต่อการกลายพันธุ์ของต้นกำมะหยี่ โดยการนำชิ้นส่วนใบของต้นกำมะหยี่มาเลี้ยงบนอาหารดัดแปลงสูตร MS ที่มี BA 0-8 มก./ล. ได้ 6 สัปดาห์ พบว่าเกิดยอดใหม่หลายยอด และ BA มีความเข้มข้น 4 มก./ล. เหมาะสมในการชักนำให้เกิดยอดใหม่หลายยอด จากนั้นนำยอดอ่อนที่อยู่ในสภาพปลอดเชื้อไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันในระดับ 0.4 Krad พบว่าอัตราการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณรังสีมากขึ้น และรังสีแกมมามีผลทำให้เกิดอาการใบด่างและสีกลีบดอกเปลี่ยนไป