โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสุขา(ชาย)ไฮเทค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประจวบ เหล็กเพชร

  • มานิตย์ การดี

  • ลมกรด ท่าวิไล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพรัตน์ ทาตะภิรมย์

  • วิไลลักษณ์ ราญสระน้อย

  • สมชาย ฉัยยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p82

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • สุขา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ห้องน้ำของโรงเรียนที่ส่งกลิ่นฉุนของปัสสาวะออกมา นับเป็นปัญหาที่รบกวนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีเนื้อที่น้อย และมีนักเรียนเป็นชายล้วน ซึ่งส่วนใหญ่นักการภารโรงจะทำความสะอาดเฉพาะในตอนเช้าหรือตอนเย็นเท่านั้น ทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ดังนั้นสุขา(ชาย)ไฮเทคจึงถูกสร้างขึ้นโดยเน้นความสะอาดและขจัดกลิ่น โดยยึดหลักการประหยัดน้ำเป็นสำคัญ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นนี้มีการพัฒนาถึง 3 ขั้นตอน ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสวิตช์ปิด-เปิด โดยใช้แสงอินฟราเรด ส่วนที่เป็นปั๊มน้ำโดยต่อมายังท่อ PC ที่ใช้ล้างที่ปัสสาวะ และส่วนที่เป็นระบบปิด-เปิดน้ำประปา ในการทำงานเมื่อมีผู้เข้าไปใช้ที่ปัสสาวะ ร่างกายผู้ใช้จะไปบังลำแสงอินฟราเรด ทำให้วงจรเริ่มทำงาน โดยจับเวลา 10 นาที ซึ่งในช่วงนี้ถ้ามีผู้ใช้ที่ปัสสาวะ น้ำจะยังไม่ไหล ซึ่งเป็นการประหยัดน้ำ เมื่อครบ 10 นาทีแล้ว น้ำจะเริ่มไหลประมาณ 10 วินาที และวงจรจะเลิกการทำงาน สิ่งประดิษฐ์นี้ลงทุนไม่มากนัก ใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย แต่สามารถช่วยประหยัดเวลา และประหยัดน้ำได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ห้องน้ำได้ด้วย เหมาะที่จะนำไปติดตั้งกับอุปกรณ์สุขภัณฑ์ของห้องน้ำชายในโรงเรียนหรือห้องน้ำชายสาธารณะทั่วไปได้