โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องต้นไม้ใช้ผ้าอ้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรารัตน์ ศรีกำเหนิด

  • สมเกียรติ สุวรรณ

  • สุธาสินี เพชรกระจ่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มารศรี สังขพันธ์

  • สุภาพ อรรคทิมากูล

  • อุบล วัฒนประดิษฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(36) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นไม้

  • ผ้าอ้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากคณะผู้จัดทำโครงงาน "ต้นไม้ใช้ผ้าอ้อม" มีแนวคิดว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปน่าจะมีสารช่วยอุ้มน้ำได้ดี จึงได้นำมาผสมดินปลูกต้นไม้และทำการทดลองเปรียบเทียบผลการใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 5 ชุดดังนี้ การทดลองชุดที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการอุ้มน้ำของดินเพื่อใส่วัสดุต่างๆ ลงในดิน เช่น นุ่น ขุยมะพร้าว กากมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ และผ้าอ้อมสำเร็จรูป การทดลองชุดที่ 2 เปรียบเทียบเวลาที่ดินสามารถอุ้มน้ำไว้ให้ต้นพืช เมื่อใช้วัสดุอุ้มน้ำชนิดต่างๆ จากชุดที่ 1 การทดลองชุดที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบวัสดุที่ใส่ลงในดินเพื่อช่วยในการงอกของเมล็ด (ถั่วเขียว) การทดลองชุดที่ 4 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชในดินที่ผสมวัสดุต่างๆ การทดลองชุดที่ 5 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในดินธรรมดากับที่ปลูกในดินผสมผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผลการทดลองทุกชุด พบว่าดินที่ผสมผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้ผลการทดลองดีที่สุดและช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี