โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องMY REFILL

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรษชล เหมันต์

  • สุริยา เพลินทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิมิตร วงศ์มณี

  • อัสรา บัวสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผ้าหมึกพิมพ์

  • รีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผ้าหมึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) มีราคาสูงพอสมควร คณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นว่าผ้าหมึกที่ใช้งานจนหมึกไม่ชัดแล้วน่าจะนำมาเติมหมึกลงไปแล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาชนิดของสารที่จะใช้ทำหมึกในผ้าหมึก Printer การเติมหมึกใหม่นั้นจะฟอกหมึกเดิมออก (โดยใช้แอลกอฮอล์ หรือทินเนอร์ ซึ่งได้ผลดีมากที่สุด) หรืออาจไม่จำเป็นต้องฟอกหมึกเดิมออกก็ได้ ผลการทดลองพบว่า การใช้ผ้าหมึกที่หมึกไม่ชัดแล้วมาฟอกหมึกเดิมออก แล้วใช้หมึกโรเนียวผสมกับทินเนอร์ในอัตราส่วน 1 cm3 : 1 cm3 นำผ้าหมึก Printer มาชุบสารผสมดังกล่าวแล้วแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้ผ้าดูดซับได้เต็มที่ และเมื่อนำมาทดสอบการพิมพ์ จะได้เอกสารที่มีความชัดเจนของตัวอักษรมากเท่ากับผ้าหมึก Printer ที่ขายตามท้องตลาด ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพเท่ากัน แต่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดถึง 10 เท่า