โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผงสีปลอดสารพิษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงศ์ วังสพันธ์

  • พงศกร บูรณมานิต

  • อภิวัฒน์ ดีก้องเสียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภารัตน์ เพ็ชรชุม

  • อดิศักดิ์ เพชรสุก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ประศาสน์วิทยา)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช

  • สีย้อมจากพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นมาทำผงสีปลอดสารพิษ โดยทำการทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างสารสีธรรมชาติกับน้ำ ใช้พันธุ์ไม้ 5 ชนิด คือ อัญชัญ ขมิ้น ใบเตย ใบขี้เหล็ก และดอกกระเจี๊ยบ ทดสอบด้วยการย้อมกระดาษด้วยน้ำสีในอัตราส่วนต่างๆ พบว่าอัตราส่วนของสารสีธรรมชาติและน้ำที่เหมาะสมคือ 5:1 การทดลองตอนที่ 2 หาวัสดุสำหรับทำผงสี โดยทดลองใช้ดินสอพอง แป้งฝุ่น แป้งมันและผงชอร์คมาละลายในน้ำสี พบว่าดินสอพองมีคุณสมบัติเป็นวัตถุประสานในการทำผงสีที่เหมาะสม นำผลการทดลองที่ได้มาหาอัตราส่วนของน้ำสีกับดินสอพอง พบว่าอัตราส่วน 90:20 เป็นอัตราส่วนที่ให้ผงสีดีที่สุด ยกเว้นอัญชัญที่อัตราส่วน 80:20 ให้ผงสีดีที่สุด และจากการทดสอบระยะเวลาที่สามารถเก็บรักษาผงสี พบว่าสามารถเก็บได้นาน 14 วัน โดยเมื่อนำผงสีมาละลายน้ำยังคงให้สีเช่นเดียวกับน้ำสี