โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชือกมหัศจรรย์ประหยัดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยวดี สุขอยู่

  • วรารัตน์ ลยารมภ์

  • วันวิสา รอดทัศนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มารศรี สังขพันธ์

  • อุบุล วัฒนประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ความชื้น

  • น้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาชนิดของเชือกที่มีความสามารถในการดูดซึมน้ำได้ดี เพื่อช่วยประหยัดน้ำในการปลูกต้นไม้ โดยทดลองใช้ เชือกป่าน เชือกด้ายดิบ ไหมวีนัส ไหมญี่ปุ่น และทดลองหาขนาดและความยาวที่เหมาะสมในการดูดซึมน้ำ ผลการทดลองพบว่า เชือกป่านสามารถดูดซึมน้ำได้ดีที่สุด เชือกฟางไม่สามารถดูดซึมน้ำได้เลย เชือกป่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร ยาว 60 เซนติเมตร ดูดซึมน้ำได้ดีและทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี ช่วยประหยัดน้ำมากกว่าการรดน้ำต้นไม้แบบธรรมดา