โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพไส้กรองเครื่องกรองน้ำด้วยว่านรางจืด(The study of filters’s efficiency by Thunbergia laurifolia Lind.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.กิตติพันธ์ คงความเพียร

  • พรมณี สุเนติโกวิท

  • สมชัย ศรีพรโกมลรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านอมพาย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ว่านรางจืด

  • เครื่องกรองน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาทดลองนำส่วนรากของว่านรางจืดเป็นส่วนประกอบในไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ได้อาศัยข้อมูลจากผลงานวิจัย และโครงงาน ถึงสรรพคุณของว่านรางจืด ว่าสามารถลดปริมาณสารพิษจากยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชได้ จึงได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของว่านรางจืดอีกครั้งโดยได้นำส่วนรากมาทำการทดสอบซึ่งเป็นส่วนที่มีประสิทธิภาพดี เหนียวที่สุด