โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องข้าววัชพืช มหันตภัยร้ายในท้องทุ่งนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยา พูลทรัพย์

  • นาวันพ็ญ เพ็ชรัตน์

  • อภิญญา คันศร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาข้าววัชพืชที่พบในเขตตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร มี 3 ชนิด คือ ข้าวหางหรือข้าวนก ข้าวดีดหรือข้าวเด้ง และข้าวแดงหรือข้าวลาย ซึ่งข้าววัชพืชแต่ละชนิดมีการเจริญเติบโตเหมือนกับข้าวปลูกทุกอย่าง คือ 1 มีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ โดยมี 2 ระยะ คือ ระยะต้นกล้า และระยะแตกกอ 2. การเจริญเติบโตทางด้านการสืบพันธุ์ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากข้าววัชพืชโดยสร้างความเสียหายทำให้ได้ผลผลิตข้าวน้อยเป็นอันดับที่ 1 จึงได้มีแนวทางการแก้ไขเกษตรกรแต่ละหมู่บ้านใช้วีการใช้ยากำจัดวัชพืชป้ายรวงระยะออกใหม่ ๆ ใช้วิธีการไถกลบ ตลอดจนเกี่ยวออกและเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่มีอายุสั้นกว่าข้าววัชพืช แต่การปักดำสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุด