โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแก้ปัญหานาข้าวกับซีโอไลต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรดนย์ สาธรรม

  • วิเชียร อินต๊ะบุรี

  • เกษรา ยุชมภู

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ซีโอไลต์

  • นาข้าวการแก้ปัญหา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มีบทคัดย่อ