โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโคมไฟดูหนังสือแบบประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พันธุ์อร วัฒนะภาราดร

  • มินตรา มณีราชกิจ

  • อรพินท์ นิรนาทกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญฤทธิ์ รุ่งเรือง

  • พัชนี เย็นวิจิตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีอยุธยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p67

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • โคมไฟ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โคมไฟตั้งโต๊ะสำหรับดูหนังสือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง และเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ ได้มีการพัฒนารูปแบบและวัสดุที่ใช้ผลิตแตกต่างกันออกไปหลายลักษณะ จากการสังเกตลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดความต้องการศึกษาถึงความแตกต่างของโคมไฟแต่ละลักษณะ ว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร จึงได้จัดทำโครงงานโคมไฟดูหนังสือแบบประหยัดขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโคมไฟ และลดอัตราการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น รวมทั้งช่วยถนอมสายตาอีกทางหนึ่ง คณะผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาค้นคว้าทางด้านทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง การดูดกลืนของแสง ศึกษาทดลองชนิดวัสดุรูปทรงของภาชนะครอบหลอดไฟ และความสูงของโคมไฟ โดยศึกษาวัสดุที่สะท้อนแสงได้ดี กล่าวคือเป็นมันวาว ผิวเรียบ เช่น กระจก ดีบุก สังกะสี สแตนเลส อะลูมิเนียมฟอยด์ และกระดาษสะท้อนแสง ใช้รูปทรงเรขาคณิตแบบง่ายๆ เช่น ทรงกระบอก ทรงกรวย และกล่องสีเหลี่ยม ทำภาชนะครอบหลอดไฟ และสุ่มตัวอย่างความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อความสูงของโคมไฟ ปรากฎว่าวัสดุที่สะท้อนแสงได้ดีที่สุด คืออะลูมิเนียมฟอยด์รูปทรงกรวย ความสูงของโคมไฟคือ 18 เซนติเมตร ซึ่งเมื่อผลิตโคมไฟขึ้นมา สามารถประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้าได้ถึง 3 เท่าตัว