โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการยืดระยะเวลาการสุกงอมของกล้วยหอมทองโดยใช้โปตัสเซียมเปอร์มังกาเนต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กอบแก้ว ช่างชุบ

  • มนีพร ภาดาวัฒน์

  • สุวรรณา มณีโชติ

  • อนงนาฎ กาญจนฤกษ์ชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณา ธรรมพาเลิศ

  • วลัยพร ณ บางช้าง

  • อรุณ นาประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีอยุธยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยหอม

  • การยืดเวลาสุกของผลไม้

  • โปตัสเซียมเปอร์มังกาเนต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยหอมทองหรือกล้วยหอมที่สุกแล้ว สีผิวเปลือกเป็นสีเหลืองเป็นผลไม้เศรษฐกิจของไทยที่สำคัญมีการส่งจำหน่ายยังต่างประเทศ แต่กล้วยหอมเป็นผลไม้ที่สุกงอมเร็วและเน่าเสียง่าย ทำให้มีปัญหาในการขนส่งและจำหน่ายมาก ต้องหาวิธีควบคุมและรักษาสภาพของกล้วยหอมตามลักษณะที่ตลาดต้องการ มีผู้ค้นพบว่าโปตัสเซียมเปอร์มังกาเนตสามารถทำปฏิกิริยากับก๊าซเอทิลิน ประกอบกับเป็นสารที่หาง่าย ราคาถูก และไม่มีอันตราย ผู้ทำโครงงานจึงนำโปตัสเซียมเปอร์มังกาเนต ทำเป็นสารละลาย 0.001 เปอร์เซ็นต์ โดยมวลใช้แช่และล้างกล้วยหอมดิบตัดจากเครือที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดหรือจากสวน โดยที่ยังไม่ได้บ่มแช่และสลับการล้างน้ำสะอาด จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2, 1 และ 1 นาที ตามลำดับ ทำให้แห้งและเช็ดที่ขั้วหวีตามรอยตัดด้วยสารละลายอิ่มตัวของโปตัสเซียมเปอร์มังกาเนต แล้วนำเก็บไว้ในลังบุด้วยพลาสติกมีสารละลายอิ่มตัวของโปตัสเซียมเปอร์มังกาเนตใส่ภาชนะวางอยู่ ปรากฏว่าวิธีการดังกล่าวสามารถยืดระยะเวลาในการสุกของกล้วยหอมที่ยังไม่ได้บ่มได้ประมาณ 10 วัน และที่บ่มแล้วได้ประมาณ 5 วัน จากระยะเวลาปกติ โดยวัดการสุกของกล้วยหอม จากการดูระดับสีผิวของเปลือกกล้วยหอม วิธีนี้จึงสามารถยืดระยะเวลาในการสุกของกล้วยได้และยังป้องกันการเน่าเสียที่ผิวกล้วยและที่ขั้วหวีได้อีกด้วย