โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตวุ้นมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรงฤทธิ์ หลำใจซื่อ

  • ศุภชัย สวัสดิไพรงาม

  • สถาพร ปรีชาสถิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัลยา เลิศวิสุทธิ์ไพบูลย์

  • สุภา พงษ์ชีพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p78

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วุ้นมะพร้าว การผลิต

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งที่จะศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิตวุ้นมะพร้าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากการหมักน้ำมะพร้าวเพื่อให้ได้วุ้นที่หนามีคุณภาพ และใช้เวลาในการหมักน้อยลง โดยทำการทดลองศึกษาปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ ปริมาณน้ำตาลทรายขาว ปริมาณกรดน้ำส้ม แสงสว่าง อุณหภูมิ และความสดของน้ำมะพร้าว ผลการทำโครงงานพบว่า ภาวะที่เหมาะสมที่สุดต่อการหมักวุ้นมะพร้าว จะต้องใช้ปริมาณน้ำตาลทรายขาว 5% โดยน้ำหนัก ปริมาณกรดน้ำส้ม 1% โดยปริมาตรหมักในที่มืด อุณหภูมิห้องสำหรับความสดของน้ำมะพร้าวนั้นไม่มีผลต่อความหนาและคุณภาพของวุ้นมะพร้าว น้ำมะพร้าวที่เก็บค้างไว้ 1-5 วัน สามารถนำมาใช้ในการหมักวุ้นมะพร้าวได้ โดยไม่ทำให้คุณภาพของวุ้นมะพร้าวที่ได้เปลี่ยนไป