โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตากแห้งตามองศาพระอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนินทร์ สืบกระพันธ์

  • ปุณยาพร เลิศล้ำ

  • พนุ ชมขวัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นวัตกรรม

  • เครื่องตากแห้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างนวัตกรรม Drying apparatus ตามองศาพระอาทิตย์ ในรูปแบบประหยัดเวลา 2. หาความสัมพันธ์ของปริมาตรน้ำและองศาของพระอาทิตย์ 3. ศึกษาระยะเวลาในการตากอาหารให้แห้งระหว่างวิธีธรรมดากับวิธีการใช้นวัตกรรม Drying apparatus 4. ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ตามแนว Stem และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ปรากฏว่า 1. นวัตกรรม Drying apparatus มีการเคลื่อนที่ตามองศาพระอาทิตย์จริง 2. ต้องปล่อยน้ำ 103-107 หยดต่อนาที ทำให้แผงตากเคลื่อนที่ 15 องศา ใน 1 ชั่วโมงและใช้น้ำทั้งหมด 6,600 มิลลิลิตร เคลื่อนที่แผง 45 องศาจนถึง 135 องศา เป็นเวลาตั้งแต่ 9.00 น. – 15.00น. 3. นวัตกรรม Drying apparatus ทำให้การตากแห้งเร็วขึ้น เนื่องจากมีการเคลื่อนที่ตามองศาของพระอาทิตย์ 4. จากการเรียนรู้แบบ Stem ทำให้คณะผู้จัดทำเกิดทักษะการวิเคราะห์ กระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง