โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบล็อคซีเมนต์รีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัณฐมณี หงส์ศิริสุข

  • ปราโมทย์ ศรีคงคา

  • อัจฉรา ศรีดุรงคธรรมพ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรุณีย์ สุบิน

  • นิสิต พงษ์ชีพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บล็อคซีเมนต์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำขยะที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ถุงพลาสติก เชือกฟาง ถ้วยกระดาษใส่น้ำอัดลม และโฟม เป็นส่วนผสมของบล็อคซีเมนต์ปูพื้น โดยผสมเศษวัสดุเหลือใช้กับส่วนผสมของบล็อคซีเมนต์ปูพื้น อัตราส่วน 2 : 1 จากการทดสอบคุณภาพพบว่า บล็อคซีเมนต์รีไซเคิลที่ผสมด้วยเชือกฟาง มีคุณภาพดีที่สุด รองลงมาคือบล็อคซีเมนต์ที่ผสมถุงพลาสติกหูหิ้ว, โฟม และถ้วยกระดาษใส่น้ำอัดลม ตามลำดับ การทดลองนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปผลิตบล็อคซีเมนต์ปูพื้นที่มีต้นทุนต่ำประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะโดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม