โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องก้อนเชื้อเพลิงทดแทน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิศุทธ์ ทองตัน

  • สุธาสินี ลดาพงษ์พัฒนา

  • อิทธิพล บวรธรรมจักร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรุณีย์ สุบิน

  • นงนภา สีดาพันธ์

  • นิสิต พงษ์ชีพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(36) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์ เพื่อหาเชื้อเพลิงทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ โดยการนำขยะในโรงเรียน ซึ่งเป็นถ้วยกระดาษใส่น้ำอัดลม มาอัดเป็นก้อนเชื้อเพลิงทดแทน และนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการให้พลังงานความร้อน เปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงจากธรรมชาติ (ก้อนเชื้อเพลิงที่ทำจากไม้โอ๊กและไม้ยาง) ผลการทดลองพบว่า ก้อนเชื้อเพลิงทดแทนให้ค่าพลังงานความร้อนสูงกว่า แต่คุณภาพยังด้อยกว่าเชื้อเพลิงจากธรรมชาติเพราะมีควันและเขม่ามากกว่า