โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดบังคับไอน้ำควบแน่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • น้ำผึ้ง ดำเนิน

  • น้ำว้า ก้อนทองดี

  • สมเกียรติ แสงทอง

  • องคลักษณ์ ปานทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมปอง พงษ์เกษตร์กรรม์

  • สุพรรณ แสงประเสิรฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การควบแน่น

  • น้ำกลั่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะผลิตน้ำกลั่นบริสุทธิ์โดยอาศัยการบังคับไอน้ำให้เกิดการควบแน่นในที่ที่จำกัด วัสดุที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ กระจกเงา หลอดนำก๊าซ หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระบอกตวง เป็นต้น วิธีทำการทดลองคือ ตัดและดัดหลอดนำก๊าซให้ได้ขนาดและรูปร่างตามต้องการ และนำเอาแผ่นกระจกมาทำมุมต่างๆ กัน ได้แก่ 30 40 50 และ 60 องศาโดยนำหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เอาไส้หลอดออกมาตัดและและล้างด้วยน้ำ จากนั้นทำการประกอบเท่ากับจุกยางและเชื่อมกับท่อนำก๊าซ นำน้ำแข็งใส่ที่มุมของกระจก แล้วต้มน้ำให้เดือด 100 องศานำกระจกมาทำมุมกับไอน้ำ โดยวัดปริมาตรของเหลวที่ได้ จากการควบแน่นนำมาเปรียบเทียบ ผลที่ได้รับคือ การทำมุมของกระจกที่มุม 30 องศาจะให้ปริมาณของเหลวมากที่สุด สามารถใช้ผลิตน้ำกลั่นที่ได้จากการควบแน่น ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการในโรงเรียนได้