โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดเครื่องฉายสไลด์ราคาประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • น้ำฝน สุขโข

  • พิมพรรณ ไพรวัลย์

  • องค์ลักษณ์ ปานทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชำนาญ เทศพานิช

  • สมปอง พงษ์เกษตร์กรรม์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หลอดไฟ

  • เครื่องฉายสไลด์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการผลิตเครื่องฉายสไลด์ในราคาประหยัด อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ เลนส์นูน ท่อพีวีซี โคมไฟขนาด 24 โวลต์ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 24 โวลต์ กาวลาเท็กซ์ ไม้เล เป็นต้น วิธีทำโดยการติดตั้งโคมไฟเข้ากับแผ่นไม้ฉลุ แล้วนำไม้ฉลุมาประกอบเป็นกล่อง โดยนำเลนส์นูนมาใส่ในท่อพีวีซีแล้วทำการทดสอบระยะห่างระหว่างเลนส์กับภาพ จากนั้นเพิ่มเลนส์ ทดสอบเป็น 2 อัน ทำการทดสอบภาพที่ได้ โดยทำการตั้งไฟฟ้า แล้วนำโคมไฟที่เตรียมไว้ต่อเข้ากับหม้อแปลง โดยใช้หลอดไฟสปอร์ตไลท์เป็นแหล่งกำเนิดแสงแล้วทำการประกอบเป็นตัวเครื่อง ผลการทดลองพบว่าเครื่องฉายสไลด์ที่ทำขึ้นมีกำลังส่องสว่างน้อยซึ่งเมื่อนำวัตถุห่างจากตัวเครื่อง ได้ภาพขนาดใหญ่และมีความสว่างน้อย และการใช้เลนส์ 2 อัน จะให้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าการใช้เลนส์ 1 อัน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องฉายสไลด์ได้