โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องโจกตุ้มไฮเทค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสงค์ โคตพรม

  • ภาวินี ปัญญาจักร์

  • เกรียงไกร ผุยใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์