โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไขความลับเกลือกับน้ำแข็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ณัฏฐธิดา นันต๊ะสาร

 • ธีรนาถ ก่ำโน

 • นหทัย องมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • กนกพร โชคชัย

 • การะเกศ ปัญญาวงศ์

 • จันทร์พร ปิงเมือง

 • ชลธิกาญจน์ จินาจันทร์

 • ศิวิไล โนจ๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • น้ำแข็ง

 • อุณหภูมิ

 • เกลือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสังเกตพบว่าในการทำไอศกรีมต้องใช้น้ำแข็งผสมเกลือ แสดงว่าเกลือน่าจะมีผลต่อการลดลงของอุณหภูมิของน้ำแข็ง แต่ยังไม่มีการศึกษาว่าควรจะใช้เกลือในปริมาณเท่าใดจึงจะเหมาะสม เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จึงได้ทำการศึกษาชนิดและปริมาณของเกลือที่มีผลต่ออุณหภูมิของน้ำแข็ง พบว่าเกลือทำให้อุณหภูมิของน้ำแข็งลดต่ำลง โดยเกลือป่นทำให้อุณหภูมิของน้ำแข็งลดต่ำลงได้มากกว่าเกลือเม็ด และปริมาณเกลือป่นที่มีผลต่ออุณหภูมิ คือ หากปริมาณเกลือป่นมากจะทำให้อุณหภูมิของน้ำแข็งลดต่ำลงมากไปด้วย และทำให้อุณหภูมิลดต่ำได้มากถึง 28.17 องศาเซลเซียส แต่จะไม่ลดลงกว่านี้อีกถึงแม้จะเพิ่มปริมาณเกลือก็ตาม