โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปากกาไวท์บอร์ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยมาส มณีศรี

  • พรสวรรค์ สุทธมงคล

  • วิไล ทัฬหวณิชย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพ

  • ปากกาไวท์บอร์ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการประดิษฐ์ปากกาไวท์บอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลการทดพบว่าปากกาไวท์บอร์ดที่จัดทำขึ้นสามารถเขียนบนกระดานไวท์บอร์ดที่อยู่เหนือระดับศีรษะได้เป็นอย่างดี ลายเส้นไม่ขาดตอน วาดเป็นวงกลมได้ ปากกาไวท์บอร์ดที่สร้างขึ้นหมดไปก็สามารถเติมได้ ส่วนปากกาไวท์บอร์ดปกติเมื่อเขียนตัวหนังสือไปสักระยะสีของหมึกจะค่อย ๆ จางลง จนกระทั่งไม่มีสีหมึกเมื่อใช้