โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาพืชในท้องถิ่นใช้ทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรทิพย์ นิลเนตร์

  • พัชรากร รังสูงเนิน

  • รุ่งฤดี พงษ์แขก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทกายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชการศึกษา

  • อาหารสารฟอกขาว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาพืชในท้องถิ่นใช้ทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาหาพืชในท้องถิ่นที่สามารถทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร ศึกษาอายุการใช้งานสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นที่สามารถทดสอบสารฟอกขาว และนำสารสกัดที่สามารถทดสอบสารฟอกขาวได้นำมาย้อมกระดาษกรองสำหรับตรวจสอบสารฟอกขาว ผลการทดสอบสารสกัดจากพืชทั้ง 20 ชนิด ได้แก่ เปลือกมังคุค ดอกอัญชัน ดอกแพงพวย ดอกรัก เปลือกดอกรัก ใบเงินใบทอง เมล็ดข้าวเหนียวดำ ใบกะหล่ำปลีม่วง ผลหอมแดง ดอกพวงชมพู ดอกคุณนายตื่นสาย ดอกเทียน ใบกระบือ ดอกต้อยติ่ง ใบนาก ดอกเฟื่องฟ้า(ใบประดับ) ดอกชบาแดง ใบอ่อนกุหลาบ ผลมะเขือม่วง ดอกตะแบก พบว่าสารสกัดที่สามารถทดสอบกับอาหารที่มีสารฟอกขาว แล้วเกิดการเปลี่ยนสี มีอยู่ 16 ชนิด ได้แก่ เปลือกมังคุด ดอกอัญชัน ดอกแพงพวย ดอกรัก เปลือกดอกรัก ใบเงินใบทอง เมล็ดข้าวเหนียว ใบกะหล่ำปลีม่วง ผลหอมแดง ดอกพวงชมพู ดอกคุณนายตื่นสาย ดอกเทียน ใบกระบือ ดอกต้อยติ่ง ดอกชบาแดง ใบอ่อนกุหลาบ สารสกัดจากพืชที่มีอายุสามารถทดสอบสารฟอกขาวได้นานที่สุดได้แก่ ข้าวเหนียวดำ เป็นเวลา 15 วัน โดยสภาพสารสกัดจากข้าวเหนียวดำไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อนำสารสกัดจากพืชที่สามารถทดสอบสารฟอกขาวทั้ง 16 ชนิดได้ มาย้อมกระดาษกรองแล้วทำการตรวจสอบสารฟอกขาว ผลปรากฏว่า ติดกระดาษกรองและสามารถตรวจสอบสารฟอกขาวได้ มี 6 ชนิด ได้แก่ ดอกอัญชัน ดอกแพงพวย เมล็ดข้าวเหนียวดำ ใบกะหล่ำปลีม่วง ดอกคุณนายตื่นสาย ดอกชบาแดง พืชที่สามารถใช้ทดสอบสารฟอกขาวได้ทั้งสารสกัดจากพืช และกระดาษย้อมสารสกัดจากพืชมี 6 ชนิด ได้แก่ ดอกอัญชัน ดอกแพงพวย เมล็ดข้าวเหนียวดำ ใบกะหล่ำปลีม่วง ดอกคุณนายตื่นสาย ดอกชบาแดง เมื่อทดสอบกับอาหารกลุ่มเป้าหมาย (ถั่วงอก เต้าหู้ขาว หน่อไม้ดอง) ที่สุ่มจากท้องตลาดไม่ทราบว่ามีสารฟอกขาวหรือไม่ เปรียบเทียบกับชุดทดสอบสารฟอกขาวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขบพว่า สารสกัดจากพืชทั้ง 16 ชนิด และ กระดาษย้อมสารสกัดจากพืชทั้ง 6 ชนิด สามารถทดสอบสารฟอกขาวได้จริง