โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับหม้อหุงข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริชาติ เทพนารินทร์

  • ปรียาพร อินนามคำ

  • อารียา เมืองมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทอง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานไฟฟ้า

  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • หม้อหุงข้าว การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อหุงข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบธรรมดาที่มีกำลังไฟต่ำ ข้าวจะสุกช้า และข้าวสวยเย็นเร็วกว่าการหุงข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบฝาล็อคที่มีกำลังไฟสูง ถ้าอุ่นข้าวซ้ำด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบฝาล็อค จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าได้ จึงเกิดแนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบธรรมดาให้ใกล้เคียงกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบฝาล็อคที่มีกำลังไฟฟ้าสูงกว่า จึงได้ออกแบบชุดอุปกรณ์นี้ขึ้นมา วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช้หุงข้าวระหว่างหุงข้าวโดยใช้ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นกับหุงข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวแบบฝาล็อค 2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของข้าวสวยที่ได้จากการหุงข้าวโดยใช้ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นกับหุงข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวแบบฝาล็อค 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคงอุณหภูมิของข้าวสวยระหว่างหุงข้าวโดยใช้ชุดพลังงานไฟฟ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นกับหุงข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวแบบฝาล็อค วิธีการดำเนินงานโดยออกแบบชุดอุปกรณ์เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ทำฝาหม้อหุงข้าวชั้นในเพื่อกั้นไอน้ำออกขณะหุงข้าว ส่วนที่ 2 ทำกล่องสวมหม้อหุงข้าวชั้นนอกใช้สำหรับใส่หม้อหุงข้าวหลังจากที่หุงข้าวเสร็จแล้ว จากนั้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพ ผลการทดลองพบว่า 1. เมื่อใช้ชุดประหยัดพลังงานร่วมกับหม้อหุงข้าวแบบธรรมดา ใช้เวลาหุงข้าวใกล้เคียงกับการหุงข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวแบบฝาล็อค 2. ลักษณะของข้าวสวยที่ได้จากการหุงข้าวโดยใช้ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีความนุ่มมากกว่าข้าวสวยที่ได้จากหุงข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบล็อค 3. ข้าวสวยที่หุงข้าวโดยใช้ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าร่วมกับหม้อหุงข้าวแบบธรรมดาสามารถคงอุณหภูมิไว้ได้ดีกว่าหุงข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวแบบฝาล็อค