โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโมเดลถังขยะ รักสุขภาพ รักษ์พลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรกร ปัญญา

  • อารีรัตน์ กันธะมา

  • เก็จแก้ว ลุงปันต๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถังขยะ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์ และศึกษาประสิทธิภาพของถังขยะที่ประดิษฐ์ขึ้น และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ถังขยะที่ประดิษฐ์ขึ้น ทำการทดลองโดยตั้งถังขยะ 2 แบบ (แบบวาลว์ไฟฟ้าและแบบโซล่าเซลล์) ไว้บริการนักเรียนเป็นเวลา 3 เดือน สังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะและสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ถังขยะ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระบบการทำงานของถังขยะแบบที่ 1ได้ผลตามต้องการคือ เมื่อทิ้งขยะลงในถังจะมีเสียงดังโต้ตอบ และมีน้ำไหลลงมาทันที ส่วนโมเดลถังขยะแบบที่ 2 เมื่อทิ้งขยะลงถังจะมีเสียงโต้ตอบ และเมื่อกดสวิตช์ที่ข้างถังจะมีน้ำไหลลงมา การสังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ถังขยะที่ประดิษฐ์ขึ้นพบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพอใจต่อถังขยะในระดับมากทุกรายการ และทำให้ปัญหาการทิ้งขยะเรี่ยราดลดลง