โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษสะแล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นารากร โลชา

  • ศศินันท์ นิวาโต

  • เอกราช มโนสม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ การผลิต

  • สะแล เปลือก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของกรดาษสะแลและกระดาษสา และเพื่อนำกระดาษสะแลมาประยุกต์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ โดยการนำเปลือกสะแลมาขูดเปลือกเขียวด้านนอกออกให้หมด จากนั้นลอกเปลือกละแลที่ขูดออกจากแกนไม้ นำไปแช่น้ำขี้เถ้าและโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ 10 กรัม เป็นระยะเวลา 7 วัน นำเปลือกสะแลที่แช่น้ำขี้เถ้าและโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปบดให้ละเอียด นำเยื่อสะและที่บดละเอียดใส่พิมพ์ผ้าขาวนำไปตากแดกให้แห้ง จากนั้นนำกระดาษสะแลที่ได้มาเปรียบเทียบกับกระดาษสาที่ขายตามท้องตลาด ในการทดลองประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือตอนที่หนึ่ง สมบัติการทนแรงดึงของกระดาษสะแลและกระดาษสา ปรากฏว่า การทนต่อแรงดึงของกระดาษสะและกระดาษสาจะมีความทนต่อแรงดึงที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งกระดาษสะแลจะทนต่อแรงดึงน้อยกว่ากระดาษสาเพียงเล็กน้อย ตอนที่สอง การเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของกระดาษสะแลและกระดาษสา ปรากฏว่ากระดาษสะแลมีการดูดซับน้ำในระยะเวลาที่มากกว่ากระดาษสา ตอนที่สาม การเปรียบเทียบสมบัติการผ่านของแสงของสะแลและกระดาษสาในระยะห่าง 10,20 และ 30 เซนติเมตร ปรากฏว่า กระดาษสะแลและกระดาษสามีสมบัติยอมให้แสผ่านในระยะห่าง 10, 20 และ 30 เซนติเมตรที่ใกล้เคียงกัน