โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดไดออสคอรีน (dioscorien) เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าจากหัวกลอยในการกำจัดปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุดาภา คำอุเทน

  • ธิติพงษ์ ไชยรบ

  • พัชริญา บุตรเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิศมัย พานโฮม

  • ศรีอุดร ล้านสาวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลวก การกำจัด

  • หัวกลอย สารสกัด

  • ไดออสคอรีน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสังเกตและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่านัวกลอยมีสารพิษ คือ ไดออสคอรีน (Dioscorine) ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจทำลายระบบประสาทส่วนกลางทำให้เป็นอัมพาตและตายได้ ผู้จัดทำจึงได้ศึกษากระบวนการนำสารดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันและกำจัดปลวก เนื่องจากไม่ต้องการให้คนไทยต้องเสี่ยงชีวิตกับการใช้สารเคมีเพราะเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม