โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดที่มีต่อการติดผลและป้องกันแมลงศัตรูสบู่ดำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุศลิน บรรดาศักดิ์ไพศาล

  • จิรเมธ นารคร

  • อธิขวัญ บุญณะโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ Lamiaceae บางชนิด มีผลต่อการล่อผึ้งโพรง และศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ Gramineae บางชนิด มีผลต่อการกำจัดไรขาว ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะทางชีววิทยาดอกและการติดผลของสบู่ดำ แมลงที่มีบทบาทในการผสมเกสรสบู่ดำ และ แมลงศัตรูสบู่ดำ ชนิดของพืชวงศ์ Lamiaceae และปริมาณของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากที่ใช้ ชนิดพืชวงศ์ Gramineae และความเข้มข้มของสารสกัดหยาบจากพืชที่ใช้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้เหมาะสม