โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาชีววิทยาและผลของสารสกัดจากพืชที่มีต่อการล่อและลดจำนวนไข่แมลงวันทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนัดดา ศรีสุวรรณกุล

  • ธัชพล ปัญญาสาร

  • สุจิรา ธนานันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประเทืองสุข มณีล้ำ

  • วัชราภรณ์ พงษ์พันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารสกัดสารสกัด

  • แมลงวันทองการกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาชีววิทยาและผลของสารสกัดจากพืชที่มีผลต่อการล่อและลดจำนวนไข่ของแมลงวันทอง (Bactrocera dorsalis Hendel) เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง สาขาชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีววิทยาของดอก และการติดผลของดอกมะม่วง ศึกษาชนิด ความหลากหลาย ความถี่ในการเข้าตอมดอกมะม่วงของแมลง และความสัมพันธ์จำนวนแมลงวันทองกับการติดผลของมะม่วงและจำนวนไข่ของแมลงวันทอง ศึกษาวงจรชีวิตของแมลงวันทอง ศึกษาผลของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ Lamiaceae ที่มีผลต่อการล้อแมลงวันทอง และสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ Gramineae ที่มีผลต่อการลดจำนวนไข่ของแมลงวันทอง