โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวงจรกันขโมยภายใน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลชนก จั่นเพชร์

  • พงศกร หอมศรีวรานนท์

  • ภูริชญ์ ศิริพูลเกียรติกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ สัญญาณกันขโมยยังมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ ที่มีประสิทธิภาพดีก็จะมีราคาแพง และบางรุ่นก็จะมีคุณภาพไม่ดีนัก ไม่สามารถกันขโมยได้ทั่วถึง กลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องการจะหาวงจรที่มีประสิทธิภาพดี ราคาไม่แพงจนเกินไป จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมา กลุ่มของข้าพเจ้าเริ่มจากการสร้างบ้านจำลองขนาดย่อส่วนขึ้นมาก่อน และทำการประกอบบ้าน ทำส่วนต่างๆของบ้านให้สมจริง เพื่อเป็นตัวทดลองในการทำวงจรการวางสายไฟในรูปแบบขนาน (วงจรขนาน) ให้รอบบ้านโดยให้จำนวนเส้นขนานเท่ากับจำนวนสวิตซ์ ในที่นี้สวิตซ์ของเราตือประตูและพรมหน้าประตู โดยเมื่อเหยียบพรมไฟจะครบวงจร เช่นเดียวกับการเปิดประตูที่จะให้สัญญาณเสียง ทำสวิตซ์ให้ได้ตามที่วางแผน ต่อวงจรสวิตซ์ โดยให้มีหลอดไฟวางตามระบบแผน ตกแต่งให้สวยงาม ข้อสรุป วงจรนี้จะทำหน้าที่บอกเหตุภายในบ้านโดยสัญญาณเสียง จะมีวงจรบอกตำแหน่งของคนร้าย เพื่อให้เราสามารถรู้เหตุการณ์ได้ว่า คนร้ายคิดจะไปยังห้องใด ทำให้เราสามารถเตรียมการป้องกันไว้ทัน ประโยชน์ ทำให้เราสามารถรับรู้เหตุการณ์ร้ายที่จะเกิดกับเราและทรัพย์สินของเราและเราสามารถป้องกันเหตุร้ายได้ทันการณ์ แนวความคิดที่ได้จากโครงงานนี้ สามารถนำไปประยุกต์ปรับปรุงให้สามารถนำไปปรับปรุงดัดแปลงวงจรเพื่อใช้ในงานอื่นๆได้