โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรในครัวต้านเชื้อก่อโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คชพล จาตุรันต์รัศมี

  • ณัฐพล พิทักษ์วรรัตน์

  • อริยะ ไชยสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ไชยสวัสดิ์

  • อมรรัตน์ สุทธิพินิจธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ตานหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของพืชสมมุนไพรในครัวเพื่อที่จะนมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคต่อไป โดยการศึกษาขั้นต้นได้นำพืชในครัว 16 ชนิดคือ ผักชี, หอมอแดง, ขิง, ข่า, ตะไคร้, ใบมะกรูด, ผิวมะนาว, พริกขี้หนู, ขมิ้น, โหระพา, กะเพรา, มะระขี้นก, ผิวมะกรูด, มะเขือพวง, ฟ้าทะลายโจร, และลูกยอมาคั้นน้ำสดและสกัดน้ำมันเพื่อทดลองและดูฤทธิ์การตาน/ยับยั้งก่อโรค พบว่าพืชสมุนไพรในครัว 6 ชนิด อันประกอบด้วย ขิง, หอมแดง, ข่า, ใบมะกรูด,ผิวมะนาวและผิวมะกรูดได้มีศักยภาพในการยับยั้งก่อโรคสูง จึงได้นำสมุนไพร 6 ชนิดนี้มาทำการศึกษาต่อโดยนำน้ำคั้นสดและน้ำมันสกัดมาศึกษาฤทธิ์ต้าน/ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิด คือ Bacillus ceereus,Sanlminella typhi และ Staphyllococcus aureus ด้วยวิธีทดสอบความไวอย่างง่าย (Disc Sensitivity Test) โดยทำการทดสอบซ้ำกันสองครั้ง ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าสมุนไพรทั้ง 6 ชนิดมีศักยภาพยับยั้งเชื้อก่อโรคสามชนิดที่นำมาศึกษา โดยพบว่าสมุนไพรทุกชนิดสามารถยับยั้งเชื้อ Bacillus ceereus,Sanlminella typhi และ Staphyllococcus aureus เฉพาะขิงเท่านั้นที่ไม่แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Salmonella typhi และสมุนไพรในรูปของ น้ำมันสกัดมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อได้ดีกว่าน้ำคั้นสด