โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการอบพริกด้วยหลักการต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา สมบัติอำนวยโชค

  • รัตนา การเก่ง

  • สุพัฒน์ชัย ใจช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงเด่น พิจอมบุตร

  • ทวี เขื่อนแก้ว

  • วรัญญู เรือนคำ

  • สรัญญา เรือนคำ

  • ไกรสิทธิ์ เปี้ยปลูก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาววิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหลักการที่เหมาะสมในการอบพริก ประกอบด้วยรูปทรงภาชนะที่เหมาะสม แบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทรงสามเหลี่ยม และทรงกระบอก วัสดุรองพื้น ใช้ แกลบ แกลบดำ ทรายละเอียด ทรายหยาบ และดินดำ ความสูงของวัสดุรองพื้น คือ 2 เซนติเมตร 3 เซนติเมตร 4 เซนติเมตร และ 5 เซนติเมตร การคลุมพลาสติก คือ พลาสติกใส พลาสติกทึบสีดำพลาสติกใสสีแดง พลาสติกใสสีเหลือง และพลาสติกใสสีเขียว และปริมาณแสงที่เหมาะสม(จากหลอดไฟ) 40 วัตต์ 60 วัตต์ และ100 วัตต์ จากการศึกษาพบว่า ภาชนะรูปทรงสามเหลี่ยม ใช้ แกลบดำเป็นวัสดุรองพื้น ความสูงของแกลบดำ 5 เซนติเมตร พร้อมทั้งคลุมด้วยพลาสติกทึบสีดำและใช้แหล่งกำเนิดไฟจากหลอดไฟธรรมดา 100 วัตต์สามารถอบพริกได้เร็วและเหมาะสมที่สุด และสามารถเป็นแนวทางในการอบพริกในครัวเรือนและชุมชนได้