โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาพืชในท้องถิ่นที่มีต่อการดูดซับไขมันในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติศักดิ์ นาแพง

  • ทรงพล แสงมณี

  • วิวรรธน์ บางไผ่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดรุณี กัปตัน

  • รุจี คล้ายพิมพ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีมโหสถ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์