โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจสอบสารฟอกขาวในอาหารโดยใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พนมพร ค่ำคูณ

  • ภัทราพร หลาทอง

  • สุภาวดี โอสุริยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีมโหสถ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารฟอกขาว

  • อาหาร การตรวจสอบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการทดลองสกัดสารจากเปลือกมังคุดพบว่า ใช้วิธีสกัดจากเปลือกมังคุดแบบสกัดเย็นโดยใช้น้ำอัตราส่วนระหว่างเปลือกมังคุดสดกับน้ำเป็น 2:10โดยมวล/ปริมาตร จะได้สาระลายจากเปลือกมังคุดสดสีส้มอมน้ำตาลเข้ม ค่อยๆจางลงจนไม่มีสี จากการเตรียมมาตรฐาน โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ,0.5,1.0,3.0,และ5.0โดยปริมาตรตามลำดับหลังทดสอบกับสารสกัดจากเปลือกมังคุดพบว่า ได้สารละลายสีส้มอมน้ำตาล สีส้มอ่อน สีส้มอมเหลืองอ่อน และสีเหลืองอ่อน ตามลำดับ เมื่อนำสารสกัดที่ได้ไปทดสอบกับสารละลายจากอาหารชนิดต่างๆพบว่า สารละลายจากเต้าหู้อ่อน หน่อไม้ดอง ถั่วงอกจากตลาด ถั่วงอกเพาะเอง ลูกชิ้นปลาไม่มียี่ห้อ และปลาหมึกจะได้สารละลายเป็นสีส้มอมน้ำตาลอ่อน สีส้มอ่อน สีส้มอมน้ำตาลเข้ม สีส้มอมน้ำตาลเข้ม และสีส้มอมน้ำตาลเข้ม ตามลำดับเมื่อนำไปเทียบกับสีของสารละลายมาตรฐาน พบว่าถั่วงอกเพาะเองและปลาหมึกไม่พบสารฟอกสี เต้าหู้อ่อน ถั่วงอกจากตลาด และหน่อไม้ดองได้สีของสารละลาย เท่ากับสีของสารละลายมาตรฐาน ซึ่งใช้จากสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ เป็นร้อยละ3.0 และ 1.0 ส่วนลูกชิ้นปลาเทียบกับสีมาตรฐานที่ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้มข้น ร้อยละ 3.0 แสดงว่า อาหารที่ตรวจพบสารฟอกขาวจากกลุ่มตัวอย่างที่นำมาได้แก่ เต้าหู้อ่อน ถั่วงอกจากตลาดหน่อไม้ดอง และลูกชิ้นปลา ส่วนถั่วงอกที่เพาะเอง และปลาหมึกสดจากตลาด ไม่พบสารฟอกขาว