โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมะรุม...พืชมหัศจรรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.วันเฉลิม แนบชิด

  • ด.ช.อธิกุล วงศ์ภักดี

  • ด.ญ.ฐาปนันท์ ชมพูงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขลางค์นคร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

"มะรุม...พืชมหัศจรรย์" โดยได้มีการแบ่งการทดลองออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ