โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นต่อการเจริญเติบโตองปะการังเขากวาง (Acropora sp.) ที่ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรษา ดวงทิพย์

  • ศุภากร ขันทอง

  • อรุโณทัย ชื่นชม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปะการังเขากวาง การขยายพันธุ์

  • แพลงก์ตอนพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นต่อน้ำหนักของปะการังเขากวาง (Acropora sp.) ที่ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ทำการศึกษาโดยการ เก็บข้อมูลสภาพกายภาพของน้ำทะเล ข้อมูลชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล และชั่งน้ำหนักปะการังเขากวางที่ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศในแปลงทดลอง จากการศึกษาพบว่า ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนกลุ่มเด่น ไม่มีผลต่อการเพิ่มน้ำหนักของปะการังเขากวาง (Acropora sp.) ที่ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศในแปลงทดลอง และสภาพทางกายภาพของน้ำทะเลที่ศึกษาได้แก่ ค่าความเค็ม ค่าความโปร่งใสของน้ำทะเล อุณหภูมิและค่าพีเอชของบริเวณจุดที่ทำการศึกษานั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเติบโตของปะการัง