โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตกระดาษและถุงต้านน้ำมันรักษ์โลกจากต้นกล้วยป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิณห์นิภา ประมูลศิลป์

  • ปฏิภัทธ์ หงษ์ทอง

  • วรารัตน์ หัสไทรทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญเงิน ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ การผลิต

  • ต้นกล้วยป่า การทดลอง

  • ถุง การผลิต

  • สิ่งแวดล้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของพืชและปัจจัยต่างๆที่เหมาะสมต่อการสกัดเส้นใยเซลลูโลส ชนิดของตัวประสานและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเตรียมแผ่นเยื่อเซลลูโลส และแนวทางการผลิตกระดาษและถุงต้านน้ำมันที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาพบว่าต้นกล้วยป่าเป็นพืชที่เหมาะสมที่สุด เพราะลักษณะของต้นกล้วยป่าที่สกัดเส้นใยเซลลูโลสด้วยรูปแบบที่อบแห้งจนสนิทและสามารถต้านน้ำมันได้ ส่วนถุงกระดาษต้านน้ำมันสามารถต้านน้ำมันได้เช่นกัน ซึ่งกระดาษต้านน้ำมันจะย่อยสลายหมดบนผิวดินที่เป็นดินร่วนปนทรายภายใน 2 วัน และ 6 วันสำหรับฝังกลบในดินและจะย่อยสลายหมดบนผิวดินที่เป็นดินร่วนภายใน 6 วัน และ 9 วัน สำหรับฝังกลบในดิน ในขณะที่กระดาษเคลือบพลาสติกยังไม่ย่อยสลาย จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบโจทย์ของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาระดับโลกต่อไป