โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องผ่าหมาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุดติมา เพ็งมาก

  • นิรมล ธนาวุฒิ

  • ศิรินันท์ นาคดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องผ่าหมาก เป็นการประดิษฐ์ขึ้นโดยนำเอาวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้และหาได้ง่ายในท้องถิ่นอย่างเช่น ใบมีด มอเตอร์ และเศษเหล็ก เพื่อความสะดวก ความปลอดภัย และความมีคุณภาพของการผ่าหมาก