โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสำรวจรูปแบบการวางตัวของก้อนทรายจากปูทหาร ณ หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญาภัทร เจียมพงศ์ไพศาล

  • จารุเดช จันทร์ทอง

  • วัชราธร คำแหง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา สุขทิพย์

  • ปิยลักษณ์ หะริตวัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญเงิน ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทราย การสำรวจ

  • ปูทหาร การเจริญเติบโต

  • สิ่งแวดล้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการวางตัวของก้อนทรายที่ได้จากปูทหารในรูปแบบต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของปูทหาร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปั้นทรายและแนวการวางตัวของก้อนทรายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการกินอาหารและการวางตัวของก้อนทรายในแต่ละรูปแบบ และเพื่อศึกษาถึงประโยชน์ของปูทหารที่มีต่อระบบนิเวศชายหาด จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการวางตัวของก้อนทรายที่เกิดจากปูทหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเดินกินอาหารของปูทหารซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการวางตัวของก้อนทรายแบบรัศมี รูปแบบการวางตัวของก้อนทรายแบบวงกลม และรูปแบบการวางตัวของก้อนทรายอิสระ ซึ่งรูปแบบทั้ง 3 ดังกล่าวที่แตกต่างกันเป็นผลมาจากพฤติกรรมการเดินกินอาหารของปูทหารที่แตกต่างกัน ซึ่งความหนาแน่นของทรายที่เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารของปูทหารจะบ่งชี้ให้เห็นถึงดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และปริมาณอินทรีย์ หรือปริมาณของแพลงก์ตอนซึ่งเป็นอาหารของสัตว์เล็กที่อยู่บริเวณหาดทรายนั้น ๆ หากมีความหนาแน่นของก้อนทรายมาก แสดงว่าบริเวณนั้นจะมีสารอินทรีย์หรือแพลงก์ตอนมากและชี้ให้เห็นว่ามีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากเช่นกัน