โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์กะทกรก (Passiflora foetida L.) ทำลายล้างลูกน้ำยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรมงคง พ้องงูเหลือม

  • ธัญญชนก ชัยฤทธิพงศ์

  • วรัญญา ใจเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กะทกรก

  • ลูกน้ำยุงการกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์กะทกรก (Passiflora foetida L.) ทำลายล้างลูกน้ำยุง จัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรที่ใช้ฆ่าลูกน้ำ กำจัดยุง ป้องกันยุงกัด และป้องกันการวางไข่ของยุง พบว่า สมุนไพรที่สามารถฆ่าลูกน้ำได้ดีที่สุดคือ กะทกรก เปรียบเทียบส่วนต่าง ๆ ของกะทกรก พบว่า รวมทุกส่วนของต้น และเฉพาะยอด ฆ่าลูกน้ำ ได้ดีกว่าเฉพาะส่วนใบ ส่วนก้านและส่วนผล เปรียบเทียบกะทกรกที่ปริมาณ 5g 10g 15g 20g 25g 30g : น้ำ 200 ml. พบว่าปริมาณ 20g 25g 30g มีประสิทธิภาพในการฆ่าลูกน้ำได้ดีเท่ากัน เปรียบเทียบแบบน้ำคั้นและแบบตำมีประสิทธิภาพดีเท่ากัน เปรียบเทียบกะทกรกแบบสดและแบบแห้ง พบว่า แบบสดจะฆ่าลูกน้ำได้ดีกว่าแห้ง ทดสอบพิษของกะทกรกกับสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่อยู่ในน้ำ พบว่า ปลาสอดหรือปลาหางนกยูงตายสาหร่ายหางกระรอกไม่ผิดปกติ ทดสอบบรรจุภัณฑ์ต่อการตายของลูกน้ำ พบว่ากระดาษสาและผ้าขาวบางไม่มีผลต่อการตายของลูกน้ำ และการทดสอบสมุนไพรสำหรับป้องกันการวางไข่ของยุง ซึ่งสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการวางไข่ของยุงตัวเต็มวัยมากที่สุด คือ ใบเตย เปลือกมะกรูด เปลือกส้ม รองลงมา คือ ตะไคร้หอม และเปลือกมะนาว การทดสอบน้ำสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมกับประสิทธิภาพในการป้องกันยุง พบว่าน้ำสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงกัด ในรูปแบบสเปรย์คือ มะกรูดและตะไคร้หอม สาระแหน่ รองลงมา คือ สมุย และโหระพา น้ำสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงกัด ในแบบทาลูกกลิ้ง ทานอกร่มผ้า คือ มะกรูดและตะไคร้หอม สมุย และสาระแหน่ รองลงมา คื โหระพา จากการทดลองทั้ง 10 ขั้น ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดลูกน้ำ ป้องกันยุงวางไข่และป้องกันยุงกัด