โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้สมุนไพรตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เป็นพิษตกค้างในผักและผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ สมชาติ

  • กุลสิริ ยศเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดร.สุวรรณา เดชาทัย

  • สมหวัง ยศเสถียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลไม้สารพิษตกค้าง

  • ผักสารพิษตกค้าง

  • สมุนไพร

  • สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้สมุนไพรตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เป็นพิษตกค้างในผักและผลไม้ ผักและผลไม้ของไทยเป็นที่นิยมของคนไทยมาช้านาน และยังเป็นที่นิยมของ ชาวต่างประเทศ เพราะ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรอุดม