โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแอลกอฮอล์แข็งกลิ่นสมุนไพรสูตรประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขัตติยา พรมโสภา

  • เนตรนภา พุทธโคตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนติญาภรณ์ บัววัฒนะ

  • สฤษฎ์ ฉิมพาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • แอลกอฮอล์แข็งการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แอลกอฮอล์แข็งกลิ่นสมุนไพรสูตรประหยัด เป็นการศึกษาวิธีการทำแอลกอฮอล์แข็งขึ้นใช้เอง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 หาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสบู่กับแอลกอฮอล์เพื่อทำแอลกอฮอล์แข็ง พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสม คือ 7 : 100 ตอนที่ 2 ศึกษายี่ห้อของสบู่ที่เหมาะสมในการทำแอลกอฮอล์แข็งให้มีคุณภาพดี พบว่า ยี่ห้อของสบู่ที่เหมาะสม คือ ยี่ห้อ Parrot gold ตอนที่ 3 ศึกษาชนิดของสมุนไพรที่เหมาะสมในการทำแอลกอฮอล์แข็งให้มีคุณภาพดี พบว่า ชนิดของสมุนไพรที่เหมาะสม คือ ใบเตย ตอนที่ 4 ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแอลกอฮอล์แข็งที่ทำขึ้นเองกับแอลกอฮอล์แข็งที่มีขายตามท้องตลาด พบว่า แอลกอฮอล์แข็งที่ทำขึ้นเองมีคุณภาพดีกว่าแอลกอฮอล์แข็งที่มีขายตามท้องตลาด เนื่องจากมีระยะเวลาในการเผาไหม้ที่นานกว่า มีกลิ่นหอม และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ