โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีโปสเตอร์ยุคประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรีรัตน์ รัศมี

  • ศิริวรรณ หอมล้อม

  • อำภา นามสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดนัย ชาติศรี

  • ปรีชา วุฒิเกษตรสกุล

  • สฤษฏ์ ฉิมพาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาชนิดของแป้งที่เหมาะสมในการทำสีโปสเตอร์ พบว่า แป้งมัน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด และมีอายุการใช้งานนานกว่า แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวจ้าว และแป้งอเนกประสงค์ อัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งมันในการทำสีโปสเตอร์ คือ แป้งมัน 15 กรัม ต่อ กาวและน้ำสี อย่างละ 20 มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพและคุณสมบัติทั่วไปกับสียี่ห้ออื่น คือ ซากุระ แพลนเนอร์ และมาสเตอร์อาร์ต บนกระดาษ 100 ปอนด์ พบว่า มีคุณภาพใกล้เคียงกัน สุดท้ายเปรียบเทียบราคากับสีทั้ง 3 ยี่ห้อ พบว่า สีโปสเตอร์ทำเองนั้นมีราคาถูกกว่า