โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรถประหยัดเชื้อเพลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรมินทร์ ไวยพัฒน์

  • อมตะ ผิวผ่อง

  • เกรียงไกร คงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรงชัย บุญสุยา

  • พิชิต บุราคร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รถ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์รถประหยัดเชื้อเพลิง โดยวางแผนสเก็ตภาพจำลองรถประดิษฐ์ แล้วกำหนดอุปกรณ์ ทำเฟรมตัวถังรถ ใส่เครื่องยนต์ ทำตัวถังส่วนหน้า กำหนดตำแหน่งท่านั่ง สร้างแฮนเดิ้ลระบบเลี้ยว ติดตั้งโซ่ขับเคลื่อน ระบบห้ามล้อ และติดตั้งชิ้นส่วนสนับสนุน ดัดแปลงโมดิฟายเครื่องยนต์ แล้วนำไปวิ่งทดสอบที่สนามสี่เหลี่ยมขนาดด้านละ 200 เมตร ที่อุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียส วิ่งจำนวน 9 รอบ น้ำหนักรวมของรถเท่ากับ 45 กิโลกรัม น้ำหนักคนขับ 35 กิโลกรัม จากการทดลองพบว่า ที่ความเร็ว 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าความเร็วในระดับอื่นๆ