โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบอร์ดจากวัสดุท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรสุรีย์ ไชยฤทธิ์

  • อัจฉรา ทองสวัสดิ์

  • เกตุกนก ช่วงเปีย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชนาฏ พรมสิทธิ์

  • อรุณี นึกงาม

  • ใยจิตร สาระนิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำบอร์ดจากวัสดุในท้องถิ่น พบว่าการใช้พืช 3 ชนิด คือ ฟางข้าว กาบกล้วย ผักตบชวา สามารถต้มเป็นเส้นใยผลิตเป็นบอร์ดได้ โดยใช้อัตราส่วน คือ ใยพืช 1 ส่วน โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 ส่วน น้ำ 50 ส่วน เมื่อสำเร็จออกมาเป็นบอร์ดแล้ว นำมาทดสอบ พบว่า บอร์ดผักตบชวาทนทานที่สุด เมื่อทดสอบการติดของลวดเย็บกระดาษ พบว่า บอร์ดฟางข้าวและผักตบชวา ใช้แรงในการติดน้อยที่สุด ทดสอบการแกะของลวดเย็บกระดาษ พบว่า บอร์ดผักตบชวาใช้แรงในการดึงมากที่สุด ซึ่งจะแข็งแรงเท่าเทียมกับบอร์ดทั่วไป แต่จะมีคุณสมบัติที่เหนียวกว่า และบอร์ดที่ติดสี ได้ดีที่สุด คือ บอร์ดฟางข้าว จะติดสีได้ดีกว่าบอร์ดที่ขายตามท้องตลาด