โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการใช้สารสกัดจากใบมะยมตรวจหาฟอร์มาลินในอาหารสด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณา ธัญอำไพ

  • จริยา รัชตาธิวัฒน์

  • ธิติมา นุชพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิไลลักษณ์ กุลวงศ์

  • สายันต์ นุชอนงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการตรวจปริมาณสารฟอร์มาลีนในอาหารสดโดยการใช้สารสกัดจากใบมะยม ทดสอบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนจากตัวอย่างอาหารสด คือ กุ้ง ปลาหมึก ปลาทู กะหล่ำปลี ถั่วงอก ผักกาดขาว และถั่วฝักยาว จากการทดลองตอนที่ 1 พบว่าสารสกัดจากใบมะยมแก่ทำปฏิกิริยากับสารละลายฟอร์มาลีนที่ความเข้มข้นต่างๆ ได้ดีกว่าสารสกัดจากใบมะยมอ่อน การทดลองตอนที่ 2 พบว่าเมื่อหยดสารละลายใบมะยมลงในน้ำแช่ตัวอย่างอาหารสดจะให้ผลการทดสอบสอดคล้องกับชุดทดสอบขององค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข การทดลองตอนที่ 3 ศึกษาอัตราส่วนในการสกัดสารจากใบมะยมที่เหมาะสม ทดลองจากอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรของใบมะยมและน้ำกลั่น 3:8 3:5 3:3 และ 3:2 จากผลการทดลองพบว่ามีผลการทดสอบแตกต่างกันเล็กน้อย และจากการทดลองตอนที่ 4 พบว่าสารสกัดจากใบของผลไม้รสเปรี้ยวอื่นๆ คือ ใบมะม่วง ใบมะขาม และใบชมพู่ ไม่เกิดปฏิกิริยากับสารละลายฟอร์มาลีน