โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีรุ้งล่อแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรารักษ์ ดีพอ

  • ณัฏฐณิชา เจริญผล

  • ศกลรัตน์ เจริญวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตรา อ่อนชำนิ

  • เยาวนาต ท้าวเชียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สีรุ้งล่อแมลง จัดทำขึ้นเนื่องจากพวกเราในกลุ่มมีความสนใจในเรื่องแมลง จึงเกิดข้อสงสัยในเรื่อง สีของอุปกรณ์ดักจับแมลงมีผลต่อการดักจับแมลงหรือไม่ และสีใดที่สามารถดักจับแมลงได้ดีบ้าง จึงมีความประสงค์ที่จะทำการทดลองหาผลสรุปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดักจับแมลงในชีวิตประจำวัน และอาจจะเป็นประโยชน์ต่อชาวสวนผักที่ปลูกผักปลอดสารพิษได้อีกด้วย การทดลองประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้คือ นำถุงกระดาษสี จำนวน 7 สี(ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง) มาทากาวดักแมลงโดยรอบถุง นำถุงกระดาษสีทั้ง 7 สี มาปักรอบๆแปลงผักให้มีระยะห่างกันช่วงละ 1 เมตร โดยใช้ระยะเวลา 5 วัน สังเกตและบันทึกผลการทดลอง โดยการนับจำนวนแมลงที่มาเกาะติดในแต่ละวัน นำผลการทดลองมาเปรียบเทียบและสรุปผล ผลปรากฏว่า ถุงกระดาษที่มีแมลงมาเกาะติดมากที่สุดคือ ถุงกระดาษสีคราม รองลงมาคือ สีแดง และ สีเหลืองตามลำดับ ดังนั้น กระดาษสีคราม สีแดง และสีเหลือง จึงเป็นกระดาษสีที่เหมาะสำหรับใช้ในการดักจับแมลงโดยวิธีการทากาวดักแมลง