โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดูดกลิ่นด้วยถ่านมหัศจรรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐกิตต์ สิทธิยศ

  • นวลปราง สีกัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่าน

  • พลังงานการประหยัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดูดกลิ่นด้วยถ่านมหัศจรรย์ ปัจจุบันเรามักพบปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์อันได้แก่ กลิ่นอับ กลิ่นของหนัง ตู้เย็น ห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้าและห้องผู้โดยสารรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ประเภทหนัง กลุ่มข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดที่จะลดปัญหาดังกล่าวโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ได้แก่ถ่านไม้มะม่วง ใบชา ใบเมี่ยง ซึ่งทั้งสามอย่างนี้หาได้ง่ายจากธรรมชาติโดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในครัวเรือน กลุ่มข้าพเจ้าจึงได้ทำการทดลอง 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาถ่านมหัศจรรย์ โดยสร้างขึ้นมาทดสอบ การดูดกลิ่นกับน้ำหอม ถ่านมหัศจรรย์ สามารถดูดกลิ่นน้ำหอมได้ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการนำถ่านมหัศจรรย์มาทดสอบ เพื่อการนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันโดยนำถ่านมหัศจรรย์มาดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ กับกลิ่นของหนัง ที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ผลทดสอบสามารถดับกลิ่นของหนังได้ ดังนั้นถ่านมหัศจรรย์จากถ่านไม้มะม่วงม่วง ใบชา ใบเมี่ยง สามารถดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้ดีกว่าสารเคมีและประหยัดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย