โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ำมันด้วยวัสดุจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ วรรณสะโร

  • ทิภากร อร่ามโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาคภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมัน

  • วัสดุธรรมชาติ-สายบัว

  • วัสดุธรรมชาตินมของผักกะเฉด

  • วัสดุธรรมชาติสายบัว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ำมัน โดยใช้วัสดุธรรมชาติเป็นตัวดูดซับได้แก่ สายบัว เปลือกส้มโอ และนมของผักกะเฉด โดยแบ่งทำการทดลอง2 ชุด คือ ชุดที่1 ศึกษาเปรียบเทียบโดยนำวัสดุจากธรรมชาติมาสับละเอียด พบว่าเปลือกส้มโอมีความสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ นมของผักกะเฉด และ สายบัว ส่วนการทดลองชุดที่ 2 เปรียบเทียบโดยการผ่านกรรมวิธี การปั่น - อัด - อบ พบว่าเปลือกส้มโอสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองได้ดีที่สุด รองลงมาคือ นมของผักกะเฉด และสายบัว ดังนั้นจากการทดลองทั้ง2 ชุด พบว่า เปลือกส้มโอมีความเหมาะสมในการดูดซับน้ำมัน ซึ่งถือเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด